Privacy statement

Algemeen

Vamos Vastgoed NV, met zetel te Havermarkt 22, 3500 Hasselt, houdster van ondernemingsnummer 0880.923.316 (hierna "Vestio" of “Vamos”) verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens.

Onder persoonsgegevens dient te worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verwerking dient ruim te worden geïnterpreteerd als zijnde een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Vestio hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer bij het gebruik van onze website en het verlenen van onze diensten zodat persoonsgegevens enkel verzamelt en verwerkt zullen worden in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Bijgevolg verklaart Vestio uw persoonsgegevens dan ook uitsluitend te verwerken in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens (hierna de “AVG” of "GDPR") en de andere toepasselijke nationale wetgeving.

Het is mogelijk dat ons Privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.

Huidige Privacyverklaring strekt er toe u transparant te informeren met betrekking tot:

- Wie verwerkt de persoonsgegevens;

- Welke persoonsgegevens worden verwerkt;

- Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt;

- Voor welke periode worden uw persoonsgegevens opgeslagen;

- In hoeverre worden er gegevens gedeeld met derden;

- Wat zijn uw rechten met betrekking tot deze verwerking;

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke:
Vamos / Vestio is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de website of bij het leveren van haar diensten:

Vamos vastgoed NV
Havermarkt 22
3500 Hasselt
Ondernemingsnummer: 0880.923.316
e-mail: info@vestio.com
website: www.vestio.com

Verwerkers:
Vestio verwerkt de persoonsgegevens vaak middels tussenkomst van derde-dienstverleners die hiertoe duidelijke instructies ontvangen en de persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de instructies van Vestio.

Deze verwerkers kunnen u steeds worden meegedeeld op eerste verzoek

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Vestio verwerkt uw persoonsgegevens om u als gebruiker van de website te voorzien van een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring evenals de gevraagde diensten op een correcte wijze te leveren. Uw persoonsgegevens zullen bijgevolg steeds met oog op één of meerder welbepaalde doeleinden worden verwerkt.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats omwille van volgende doeleinden:

· Het verwerken van uw aanvraag tot het verlenen van diensten;

· Het verlenen van onze diensten;

· Het verzenden van nieuwsbrieven, indien u ingeschreven bent;

· U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

· Om te kunnen inspelen op uw voorkeuren bij onze dienstverlening;

· Wanneer er een wettelijke plicht toe bestaat;

· U toe te laten in te loggen op uw persoonlijke pagina van de website;

· Het aanbieden en verbeteren van onze website;

· Voor marketingdoeleinden (waartegen u zich ten alle tijden kan verzetten);

· De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en / of criminele gedragingen;

· Het connecteren, diagnosticeren en desgevallend individualiseren van uw gebruik van de website;

· Het doen van statische analyses.

U verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan ons. Vestio kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kan Vestio beslissen in afwachting van de aanvulling of correctie bepaalde functionaliteiten te schorsen.

Voor welke periode worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is om Vestio de betrokken dienst te laten leveren in functie van de doeleinden zoals hierboven vermeld , tenzij er anders overeengekomen is of door de wet anders wordt bepaald.

In hoeverre worden persoonsgegevens gedeeld met derden?

Alle persoonsgegevens die u meedeelt worden steeds als vertrouwelijke informatie beschouwd tenzij het gaat om openbaar bekende informatie.

Onder “openbaar bekende informatie” wordt verstaan:

 • De informatie die op het ogenblik van de bekendmaking deel uitmaakt van de publieke openbaarheid;

 • De informatie die, na de publieke bekendmaking in de openbaarheid treedt, buiten het geval van bekendmaking door of ten gevolge van contractbreuk of schending van een der contractuele verplichtingen vervat in de overeenkomst tussen partijen;

 • De informatie die aan één van de partijen is meegedeeld door derden, aan wie dat toegestaan werd en aan wie de andere partij geen verplichtingen van geheimhouding heeft opgelegd.

De vertrouwelijke persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld tenzij anders is overeengekomen.

Evenwel geeft de verstrekker van de persoonsgegevens uitdrukkelijk toestemming om vertrouwelijke persoonsgegevens aan derden te verstrekken indien Vestio of haar contractant hiertoe uit hoofde van een wettelijke of reglementaire verplichting door de overheid verplicht zijn en dit strikt beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van deze wettelijke of reglementaire plicht.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking?

Algemene beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens

Vamos / Vestio verwerkt u persoonsgegevens enkel:

 • Conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;

 • Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking, al naargelang het geval, wordt gesteund op volgende grondslagen: toestemming, gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst of een wettelijke verplichting;

 • Op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel;

 • Op een juiste wijze;

 • Tijdens de duurtijd dewelke noodzakelijk is voor het betrokken doel en dewelke u op verzoek specifiek zal worden toegelicht;

 • Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging;

Individuele rechten van de verstrekker

U heeft steeds op eenvoudig verzoek een wettelijk recht op gratis toegang tot uw persoonsgegevens om deze in te zien, aan te vullen, te verbeteren, te wijzigen, te verwijderen of over te dragen, tenzij anders overeengekomen is.

Elke betrokkene dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst, heeft het recht om van Vestio uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens.

U hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de rechten die u kan uitoefenen overeenkomstig de AVG.

U beschikt eveneens over het recht om zich op eenvoudig verzoek kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

U kan zich niet verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die Vestio dient te verzamelen op grond van een wettelijke verplichting.

Meer specifiek heeft u overeenkomstig de geldende regelgeving en onder de geldende voorwaarden de volgende rechten:

 • Recht op inzage: U heeft steeds de mogelijkheid om uw persoonsgegevens (incl. verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, verwachte opslagtermijn, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen) op te vragen ter inzage.

 • Recht op rectificatie: U heeft steeds de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen.

 • Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”): U heeft tenzij de wet ander bepaalt de mogelijkheid om op simpel kosteloos verzoek de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen, tenzij de wet dit niet toelaat. U kan dit recht slechts uitoefenen wanneer:
  • De verwerking van persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;

  • U de toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;

  • Bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;

  • De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

  • De gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting;

 • Recht op beperking van de verwerking: U heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens naar de toekomst toe te vragen, u kan dit recht slechts uitoefenen wanneer:
  • U de juistheid betwist van de persoonsgegevens, gedurende een periode die Vestio in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

  • De verwerking van Vestio blijkt onrechtmatig en u wenst geen wissing van de persoonsgegevens;

  • Vestio heeft u persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch u hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

  • U het recht van bezwaar uitoefent. De beperking geldt in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Vestio zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

 • Recht op bezwaar: U heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor onder meer direct marketing doeleinden. Vestio staakt hierna de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij Vestio dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder doorwegen.

 • Recht op het intrekken van uw toestemming: U hebt steeds het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

 • Recht op overdraagbaarheid: U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen aan derden, en dit wanneer:
  • de verwerking plaatsvindt op basis van de toestemming of een overeenkomst;

  • het gaat om een geautomatiseerde verwerking (geen papieren documenten); en

  • de betrokkene heeft de persoonsgegevens zelf verstrekt.

 • Verbod op geautomatiseerde besluitvorming: U hebt daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit u in aanzienlijke mate kan treffen.

Vertrouwelijkheid en transparantie?

Bij de uitoefening van u rechten zal Vestio steeds handelen in overeenstemming met de GDPR en zodoende alle in de GDPR vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke u in een eenvoudige taal zal ontvangen.

De termijnen voor het beantwoorden van uw verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit/veelheid van de verzoeken, verlengd worden. Vestio zal u daartoe binnen de maand na ontvangst van uw verzoek in kennis stellen van deze verlenging en de reden van deze verlenging.

Toepasselijk recht en klachten

Deze Privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met GDPR (AVG) en het Belgisch recht, hetgeen exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

Voor vragen rond GDPR (AVG) kan u steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact).

U heeft het tevens het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit voornoemde Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

Contactgegevens

Indien u een of meerdere van bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, zal Vestio hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in uw hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@vestio.com.

Koekjes

 Bij het eerste bezoek aan de website vragen wij u via een banner om uw cookievoorkeuren. U kan uw cookievoorkeuren steeds wijzigen via de Cookie-instellingen.

Vestio gebruikt alleen technische, functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kan op elk moment via de instellingen van u browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van uw computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies, raadpleeg uw browserinstellingen als u wil weten welke cookies op uw computer of mobiel apparaat zijn geplaatst of als u cookies wenst te verwijderen.